top of page

İSTANBUL | MAÇKA

İTÜ İŞLETME

FAKÜLTESİ 

EĞİTİM YAPISI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVESİTESİ

2019 | YARIŞMA

Yarışmaya konu arazi, İTÜ Maçka Kampüsünün Maçka ve Süleyman Seba Caddeleri ile birleştiği noktada ve her iki caddeden girişe elverişli bir konumdadır. Arazinin konumu ve yönlenişi, projeye yön verecek önemli girdiler olmakla beraber, araziye komşu ve önemli tarihi yapılar olan Karakolhane ve Silahhane üzerinden proje şekillenmiştir. Program gereği, bu yapılardan Karakolhane  işlevlendirilmek ve projeye dahil edilmek durumundadır. Tarihi binanın hem fiziksel hem de kapasite bağlamında karşılayamadığı işlevlerin aynı kurgu ile devam ettirilmesi ve arazi kısıtlamaları gereği kırılması öngörülmüştür. Kırılma hem yönelim hem de kot bazında yapıya etki etmiştir. Yapının ana kütlesi, Süleyman Seba Caddesine  doğru yönelmiş ve arazideki iki temel kot olarak kabul edilecek Maçka Talim Yeri Sokak ve Karakolhane Yapısının oturduğu düzlem arasında konumlandırılmıştır. Ana kütlenin planlanması iki temel fikir ışığında gerçekleştirilmiştir; Karakolhane yapısının plan kurgusu ve ana kütlenin çevre kotlar ile ilişkisi ve yapının genlerini taşıyan plan kurgusu iki kot arasındaki ilişkiyi de sağlayan aks üzerinde eğitim ve sosyal mekanların yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu sosyal mekanlar tasarlanırken kullanıcıların ihtiyaçları ve çağın gereklilikleri göz önünde bulundurulmuştur. Proje yeşil alanlar ve yayalara ayrılmış sosyal donatılar ile hem akademik hem de idari ihtiyaçlara cevap vermek için tasarlanmıştır.

 

Ana kütle ile Karakolhane arasındaki yeşil doku ise Silahhane doğrultusundan gelen yeşil aksın devamı olarak düşünülmüş; kantin, fuaye ve iki yapıyı birleştiren geçit bu yeşil alan çevresinde şekillendirilmiştir. Geçitin Karakolhane binasına eklemlenen parazit bir yapı olmasının önüne geçmek ve tarihi binanın cephe bütünlüğünü korumak amacıyla, Karakolhane yapısının temel kotu altından bir bağlantı tasarlanmıştır.

Yarışma programı gereği kantin olarak belirlenen işlev, sadece yeme-içme ihtiyaçlarına hitap eden bir alandan çok, öğrencilerin birlikte çalışma, üretme, sosyalleşme ve entegrasyonunu sağlayacağı bir alan olarak düşünülmüştür. Bu alan aynı zamanda iki kütlenin birleşiminde bulunan geçit alanı, fuaye ve ana hol ile birlikte ele alınmaktadır. Böylelikle kullanıcıların aynı ortamda çalışmasına olanak sağlanmış ve yenilikçi üretme ortamları desteklenmiştir. Oluşturulan sosyal mekanların kampüsün tümüne hizmet etmesi hedeflenmiştir. 

Ana kütle ve Karakolhane içerisindeki hareketli yaşantının aksine akademik çalışmaların rahatça yürütülebileceği yarı izole mekanlar, ana kütle üzerindeki galerili yapı içerisinde konumlandırılmıştır. Oluşturulan kütlenin tarihi yapının gabarileri içerisinde kalmasına önem verilmiştir. Kütle içerisindeki galerinin mekana sağlayacağı ışığın yanı sıra eğitmen-öğrenci sınırlarını da yumuşatması beklenmektedir.

 

Program kapsamında Karakolhane binasının üzerine eklenen yapının günümüz mimarlık ortamlarında tartışmaya oldukça açık olacağı düşünülmektedir. Mevcut yönetmelikler söz konusu benzer ekleme uygulamalara mesafeli olsa da koruma literatürüne bakıldığında benzer ve başarı ile sonuçlanmış pek çok uygulama görülmektedir. Tarihi yapıya saygı, zamanın izlerini korumayı amaçlamak ile ve yapıyı kullanabilmek ile ölçülmelidir. Program kapsamında eklenen kütle, binanın halihazırda kullanılmayan çatısını kullanıma açacak ve İstanbul’un en etkili panoramalarından birini kullanıcıya sunacaktır.

bottom of page